ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ: ВІД ПЕРЕВІРОК ДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ДПС

       29 травня 2020 року

 

АНТОЩУК Лариса

Старший менеджер, керівник практики з вирішення податкових спорів KPMG в Україні, ліцензований адвокат  із досвідом супроводження та консультування міжнародних і українських компаній понад 10 років. Має значний та успішний досвід представництва інтересів клієнтів під час вирішення податкових спорів на досудовому та судовому етапах, в тому числі, у вищих судових інстанціях та в Європейському суді з прав людини.

 

 

ВІННИЧЕНКО

 Анна Олександрівна

Адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання WinnerLex. Кваліфікаія: ведення судових справ, правове забезпечення підприємницької діяльності, контрактне та торгівельне право, податкове і господарське право, корпоративне право, будівництво, ЗЕД.

 

 

 

 

         

ПРОГРАМА семінару:

1. Підготовка до податкової перевірки.

- "Фактори ризику": підстави для проведення податкової перевірки.

- Способи попередження податкової перевірки.

- Правила якісної підготовки до податкової перевірки: аудит первинної документації, ретельна перевірка бізнес-партнерів, комплексний захист документації та комерційної таємниці, інструктаж працівників, визначення посадових осіб, уповноважених спілкуватися з податковим інспектором.

 

2. Допуск посадових осіб податкового органу до проведення перевірки.

- Умови допуску посадових осіб податкового органу до проведення перевірки. Перелік документів, які повинні пред’явити податкові інспектори перед початком перевірки: недоліки та невідповідності у цих документах, на які варто звернути увагу.

- Законні підстави для недопуску посадових осіб податкового органу до проведення перевірки. Обґрунтування законності недопуску до проведення перевірки. Правила документального оформлення недопуску.

- Адміністративний арешт майна платника податків у разі недопуску до проведення перевірки.

- Судове оскарження арешту майна платника податків.

- Порядок накладення арешту на кошти на рахунках платника податків: позиція Верховного Суду. Позасудове накладення арешту на кошти платника податків.

- Відшкодування шкоди, завданої неправомірним накладенням арешту на майно платника податків.

 

3. Порядок проведення податкової перевірки. Права та обов’язки платника податків і контролюючого органу.

- Умови реалізації права платника податків на участь у проведенні перевірки.

- Способи контролю за дотриманням порядку проведення перевірки та реагування на незаконні дії податкових інспекторів.

- Фото- та відеозапис під час проведення перевірки.

- Порядок надання податковим інспекторам оригіналів документів для ознайомлення. Вилучення оригіналів бухгалтерських документів.

- Процедура передачі податковим інспекторам копій первинних та інших документів: зміст і форма опису переданих документів.

- Випадки, у яких можна відмовити у наданні документів податковому інспектору.

- Захист комерційної таємниці та персональних даних під час перевірки. Запобігання неконтрольованому вилученню документів та зняттю інформації з електронних систем.

- Наслідки ненадання податковому інспектору документів податкового обліку.

- Форма та спосіб надання пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

- Доступ податкового інспектора до приміщень і об’єктів платника податків: рекомендації щодо допустимого обмеження пересування податкового інспектора.

- Інвентаризації під час податкової перевірки.

- Зупинення податкової перевірки.

- Відшкодування шкоди, завданої платнику податків неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової особи податкового органу під час перевірки.

 

4. Податкова перевірка – основний спосіб податкового контролю. Види податкових перевірок.

- Камеральна перевірка: місце проведення, обмежений предмет перевірки, умови участі платника податків, правомірність вимоги про надання додаткових документів.

- Документальна перевірка: види та підстави для проведення. Предмет документальної перевірки.

- Документальна планова перевірка: повідомлення про проведення перевірки, строк та порядок проведення, наслідки перевищення граничної тривалості перевірки.

- План-графік документальних планових перевірок: правила формування та критерії потрапляння платників податків. Ступені ризику платників податків. Оприлюднення річного плану-графіку перевірок. Допустимі межі коригування плану-графіку перевірок: законність щомісячного оновлення плану-графіку. Оскарження платником податків включення до плану-графіку перевірок.

- Документальна позапланова перевірка: підстави для проведення, форма повідомлення платника податків про початок перевірки, тривалість перевірки.

- Заборона повторної позапланової перевірки з питань, досліджених під час попередніх перевірок.

- Документальна позапланова перевірка у разі зустрічної звірки даних щодо контрагента.

- Запит про надання документів та письмових пояснень: вимоги до форми та змісту. Правила підготовки відповіді на запит податкового органу. Як уникнути позапланової перевірки при підготовці відповіді на запит? Випадки, у яких можна не відповідати на запит податкового органу. Оскарження результатів перевірки через незаконність запиту, який був підставою для проведення перевірки: судова практика.

- Документальна невиїзна перевірка. Електронна перевірка - спосіб добровільного аудиту діяльності платника податків.

- Фактична перевірка: предмет та підстави, порядок ознайомлення платника податків з фактом початку перевірки.

- Фактична перевірка за зверненням споживача. Анонімна скарга – підстава для фактичної перевірки? Контрольна розрахункова операція. Перевірка з питань дотримання порядку здійснення розрахункових та касових операцій. Особливості здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства під час фактичної перевірки: наслідки виявлення неоформлених працівників.

 

5. Окремі види податкових перевірок.

- Податкова перевірка для підтвердження права на бюджетне відшкодування ПДВ: захист права на бюджетне відшкодування ПДВ. Судове стягнення бюджетного відшкодування ПДВ: питання вибору ефективного способу захисту прав платника податків. Зміна судової практики у справах про бюджетне відшкодування ПДВ: позиція Великої палати Верховного Суду.

- Податкова перевірка у кримінальному провадженні. Незаконність позапланової перевірки на підставі ухвали слідчого судді: останні рішення Верховного Суду з цього питання. Оскарження податкового повідомлення-рішення у разі проведення перевірки на підставі ухвали слідчого судді.

- Податкова перевірка з питань трансферного ціноутворення. Принцип "витягнутої руки". Методи перевірка відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки": критерії обрання найбільш доцільного методу. Показник рентабельності контрольованої операції. Джерела інформації про зіставні неконтрольовані операції. Розкриття структури власності платника податків.

 

6. Оформлення результатів податкової перевірки: акт податкової перевірки та податкове повідомлення-рішення.

- Вимоги до форми та змісту акту перевірки. Обов’язкові реквізити акту перевірки.

- Порядок підписання акту перевірки. Алгоритм дій платника податків у разі незгоди з висновками акту перевірки. Наслідки відмови від підписання акту перевірки.

- Порядок та строк подання заперечень на акт перевірки. Процедура розгляду заперечень. Права платника податків під час розгляду заперечень на акт перевірки. Позапланова перевірка на підставі надходження до податкового органу заперечень на акт перевірки.

- Юридичний статус акту перевірки та його співвідношення з податковим повідомленням-рішенням. Неможливість оскарження акту перевірки у судовому порядку.

- Податкове повідомлення-рішення (ППР) – підстава для визначення податковим органом суми грошового зобов’язання платника податків. Порядок прийняття та вручення ППР. Доведення факту невручення ППР.

 

7. Оскарження результатів податкової перевірки.

- Способи оскарження результатів податкової перевірки.

- Бізнес-омбудсмен: можливість залучення до розгляду скарги платника податків.

- Адміністративне оскарження: порядок та строки, рекомендації щодо підготовки скарги, процедура та строк розгляду скарги. Несвоєчасний розгляд податковим органом: автоматичне задоволення скарги на користь платника податків.

- Судове оскарження: порядок та строки, підсудність. Особливості судового оскарження після завершення процедури адміністративного оскарження.

- Недоцільність оскарження наказу про призначення перевірки у разі допуску до проведення перевірки посадових осіб податкового органу: "вичерпання дії" наказу про призначення перевірки після допуску до проведення перевірки.

- Процедурні порушення при проведенні перевірки як підстава для скасування ППР.

8. Актуальні питання податкових перевірок.

І. Питання реальності господарських операцій.

- Ознаки реальності господарської операції: податкова доктрина.

- Обставини, які слід довести для підтвердження реальності господарської операції.

- Позиція Верховного Суду щодо ознак реальності господарської операції.

- Доктрина ділової мети (розумної економічної причини): позиція податкових органів та судів.

- Ознаки правомірної податкової вигоди. Збиткові операції: чи наявна ділова мета?

- Межа між оптимізацією податкового навантаження та ухиленням від оподаткування.

- Обачність при виборі контрагентів та засоби виявлення сумнівних бізнес-партнерів.

- Позасудове визнання договору недійсним у акті перевірки: порушення принципу законності.

- Принцип індивідуалізації відповідальності платника податків: практика ЄСПЛ та Верховного Суду. Недопустимість притягнення платника податків до відповідальності за незаконні дії контрагента.

- Відсутність матеріально-технічної бази та персоналу: методи захисту права на податковий кредит.

- Оцінка фізичної здатності платника податків здійснювати господарські операції: критерії податкових органів та їх відповідність сучасним бізнес-моделям. Використання аутсорсингових послуг (субпідрядників) та залучення орендованого майна.

- Інформація з внутрішніх інформаційно-аналітичних систем податкових органів (АІС "Податковий блок"): доказова сила, достовірність і об’єктивність даних.

- Блокування податкових накладних: нові критерії відміни реєстрації податкових накладних (наказ Мінфіну від 12.12.2019 № 520). Доказування правомірності формування податкового кредиту.

 

ІІ. Первинні документи: доктрина переваги суті над формою.

- Вимоги до змісту та форми первинних документів для цілей податкового обліку.

- Недоліки первинних документів, які не впливають на реальність господарських операцій.

- Доктрина переваги суті над формою: належним чином оформлених первинних документів недостатньо для безумовного підтвердження реальності господарської операції.

- Юридичний статус та значення товарно-транспортної накладної (ТТН) у податкових правовідносинах: позиція податкових органів та судів.

 

ІІІ. Значення кримінального провадження у податкових спорах.

- Захист інтересів платника податків у разі відкриття кримінального провадження.

- Декриміналізація фіктивного підприємництва (ст. 205 КК): значення та наслідки для бізнесу. Інші правові механізми боротьби з податковими зловживаннями.

- Вирок суду як підстава для висновку про нереальність господарських операцій між платником податків і його контрагентами. Межі врахування судом вироку у кримінальному провадженні при прийнятті рішення в податковому спорі: актуальна судова практика.

- Протокол допиту керівника контрагента як доказ у податковому спорі.

- Взаємозв’язок фіктивності контрагента та податкової вигоди платника податків: позиція Верховного Суду.

- Способи доведення непричетності платника податків до незаконної діяльності бізнес-партнерів.

 

Вартість участі одного учасника    2450,00 грн. (без ПДВ)   

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар